Warunki szczególne mające zastosowanie do Talentów

Niniejsze warunki szczególne regulują korzystanie z usług Talent Web Academy przez Talenty i dostarczają informacji dotyczących usług, jak przedstawiono poniżej.

Każdy, kto utworzy konto talentu na stronie, akceptuje bez zastrzeżeń niniejsze warunki szczególne.

Niniejsze warunki szczególne mają zatem zastosowanie do Talentów i mają na celu określenie zasad korzystania ze strony „www.talentwebacademy.com”.

Przeglądanie strony automatycznie oznacza pełną akceptację przez dowolnego użytkownika ogólnych warunków korzystania ze strony.

Korzystanie z usług przez Talenty automatycznie oznacza pełną akceptację Polityki przetwarzania danych osobowych SAMPLEO.

1. Definicje

Konto : odnosi się do osobistego konta Talentu otwartego w danej sieci społecznościowej (np. Instagram)

Warunki szczególne: odnoszą się do szczególnych warunków mających zastosowanie do Talentów korzystających z usług strony.

Treść : odnosi się do dzieł stworzonych przez Talent na jego koncie w ramach danego programu

Strefa Talentów : oznacza przestrzeń talentów i środowisko otwarte w Akademii Talentów dostępnych po rejestracji

Marka partnera: firma zewnętrzna przedstawiająca operację w ramach Talent Web Academy w celu skorzystania z kanałów komunikacji Talentów

Operacja : oznacza operację oferowaną przez markę partnerską, zgodnie z opisem w Strefie Talentów

Program : oznacza program komunikacyjny, w którym Talent uczestniczy według zasad marki partnerskiej, po złożeniu wniosku o udział w danej operacji

Usługa : oznacza usługę oferowaną w Talent Web Academy dostępną na stronie
Strona : oznacza stronę internetową Talent Web Academy dostępną pod adresem URL https: //www.talentwebacademy. com

Talent : odnosi się do osoby wpływowej (influencera), która jest osobiście zarejestrowana w sieciach społecznościowych, niezależnie od tego, czy są one źródłem zarobku czy nie, i która postanowiła wziąć udział w Talent Web Academy po prawidłowym otwarciu tam własnej Strefy Talentu.

Talent Web Academy : tutaj oznacza platformę obsługiwaną przez SAMPLEO umożliwiającą Talentowi dostęp do usługi z jego Strefy Talentu.

2. Opis strony

Usługa skierowana jest do Talentów, które ze względu na swój status i zaangażowanie w mediach są wystarczająco aktywni na swoich kontach, aby angażować społeczność subskrybentów i dla osób, które chcą poprawić korzystanie z tych kont.

W związku z tym Usługa umożliwia Talentom, po połączeniu się ze Strefą Talentów dostęp do:

3. Wniosek o rejestrację w Talent Web Academy

a. Warunki rejestracji

Aby móc ubiegać się o uczestnictwo w Talent Web Academy, Talent musi bezwzględnie przestrzegać następujących warunków:

Wszystkie konta Talentu są analizowane przez zespoły SAMPLEO przed zapisaniem się do Talent Web Academy.
SAMPLEO zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzania rejestracji kandydata do Talent Web Academy bez konieczności uzasadnienia.

Tworząc Strefę Talentu na Talent Web Academy, Talent gwarantuje, że informacje podane w celu utworzenia konta - a także wszystkie informacje, które zostały wypełnione przez cały okres istnienia konta - są dokładne, szczere i osobiste.

b. Szczegóły rejestracji

Prośba użytkownika o rejestrację w celu otwarcia Strefy Talentu jest składana za pośrednictwem specjalnego interfejsu strony w kilku etapach:

4. Prawo do korzystania z usług

Usługi, takie jak samouczki i narzędzia szkolenia akademickiego udostępnione Talentowi na stronie, są dostęne wyłącznie do użytku osobistego talentu.

Niniejszym, SAMPLEO udziela Talentowi osobistego, bezpłatnego, nieprzenoszalnego i niewyłącznego upoważnienia do korzystania z usług udostępnionych na stronie. Jedynym celem tego upoważnienia jest umożliwienie Talentowi korzystania z usług świadczonych przez SAMPLEO i korzystania z nich wyłącznie w ramach określonych w niniejszych warunkach szczególnych.

Talent nie jest upoważniony do wyodrębniania ich ze strony lub powielania ich, modyfikowania, jakiegokolwiek rozpowszechniania publicznego, kopiowania, dekompilowania, sprzedawania lub odsprzedawania tych szkoleń w dowolnym celu, tworzenia dzieł pochodnych, inżynierii wstecznej.
Talent nie może cedować (ani udzielać sublicencji) swoich praw do korzystania z usługi, przenosić rzeczywistych zabezpieczeń na usługę lub na swoje prawa do korzystania, ani w żaden inny sposób przypisywać całości ani części osobistych praw do korzystania z usługi.

5. Prawo do korzystania z treści Talentów

 1. W ramach usługi i dla każdego nowego programu powierzonego Talentowi przez SAMPLEO, Talent wyraźnie przenosi na SAMPLEO i na markę, której dotyczy operacja, wszystkie swoje prawa własności intelektualnej do treści wytworzonych w ramach wymienionego programu. Tak więc, sam fakt zaakceptowania przez SAMPLEO propozycji Talentu, dokonanych na podstawie wskazówek dostarczonych w ramach operacji, spowoduje przeniesienie wszystkich praw własności intelektualnej, które mogą wynikać z treści, na SAMPLEO i na daną markę w miarę publikowania treści przez Talent na jego koncie.

  Przeniesienie dotyczy prawa do reprodukcji, reprezentacji i adaptacji całości lub części treści wytworzonych przez talent w ramach programu, w formie republikacji (udostępnianie, repost), w dowolnej sieci społecznościowej.
  Użyty format będzie prawdopodobnie taki sam, jak używany przez Talent. Jednak zgodnie z prawem do adaptacji SAMPLEO i marka może dowolnie modyfikować lub dostosowywać treści, które uznaje za przydatne dla swoich potrzeb (w szczególności powiększanie, zmniejszanie, dodawanie, usuwanie dowolnego elementu, modyfikacja kolorów, zmiana położenia elementów tworzących treść itp.).
  Przeniesienie praw jest udzielane przez Talent na zasadzie niewyłączności na całym świecie, na czas ochrony własności intelektualnej przewidzianej w przepisach obowiązujących w każdym kraju i bez ograniczenia liczby reprodukcji lub reprezentacji lub sposobu wykorzystania.

 1. Talent upoważnia również SAMPLEO, poza programem i na takich samych warunkach jak w poprzednim akapicie, do swobodnego powielania, reprezentowania i dostosowywania treści oraz wszelkich atrybutów jego osobowości, a także wszystkich osób reprezentowanych w treściach w celach promocji usług, na dowolnym nośniku, w dowolny sposób i niezależnie od sposobu postępowania wobec odbiorców.

 2. Talent zgadza się nie dołączać do treści żadnego obiektu, marki lub dzieła należącego do osób trzecich. Dlatego Talent nie może kojarzyć Marki z produktami lub usługami stron trzecich.

  W związku z tym Talent zobowiązuje się do wykorzystania do ujęć i ilustracji elementów zawierających tylko treść (w szczególności stylizację) wolnych od prawa, lub do których nabędzie prawa majątkowe w ramach programu marki. W każdym razie Talent zobowiązuje się, w przypadku gdy pozyskuje zewnętrznych współpracowników (autorów, ilustratorów, fotografów, modelki itp.), do negocjacji i nabycia, możliwie na swój koszt, praw niezbędnych do treści w ramach programu na warunkach określonych w operacji.

  W przypadku, gdy Talent chce usunąć jedną ze swoich treści z mediów operacyjnych SAMPLEO lub marki, zobowiązuje się do wyraźnego i szczegółowego określenia, których treści dotyczy jego prośba, podając stały adres URL tych treści. Taki wniosek nie może być sprzeczny z warunkami określonymi w operacji z marką.

  Niniejszy artykuł przeważa nad wypowiedzeniem lub wygaśnięciem niniejszych warunków szczególnych z dowolnego powodu.

6. Gwarancje

 1. W ramach usługi i dla każdego nowego programu powierzonego Talentowi przez SAMPLEO, Talent wyraźnie przenosi na SAMPLEO i na markę, której dotyczy operacja, wszystkie swoje prawa własności intelektualnej do treści wytworzonych w ramach wymienionego programu. Tak więc, sam fakt zaakceptowania przez SAMPLEO propozycji Talentu, dokonanych na podstawie wskazówek dostarczonych w ramach operacji, spowoduje przeniesienie wszystkich praw własności intelektualnej, które mogą wynikać z treści, na SAMPLEO i na daną markę w miarę publikowania treści przez Talent na jego koncie.

  Przeniesienie dotyczy prawa do reprodukcji, reprezentacji i adaptacji całości lub części treści wytworzonych przez talent w ramach programu, w formie republikacji (udostępnianie, repost), w dowolnej sieci społecznościowej.
  Użyty format będzie prawdopodobnie taki sam, jak używany przez Talent. Jednak zgodnie z prawem do adaptacji SAMPLEO i marka może dowolnie modyfikować lub dostosowywać treści, które uznaje za przydatne dla swoich potrzeb (w szczególności powiększanie, zmniejszanie, dodawanie, usuwanie dowolnego elementu, modyfikacja kolorów, zmiana położenia elementów tworzących treść itp.).
  Przeniesienie praw jest udzielane przez Talent na zasadzie niewyłączności na całym świecie, na czas ochrony własności intelektualnej przewidzianej w przepisach obowiązujących w każdym kraju i bez ograniczenia liczby reprodukcji lub reprezentacji lub sposobu wykorzystania.

 1. Talent upoważnia również SAMPLEO, poza programem i na takich samych warunkach jak w poprzednim akapicie, do swobodnego powielania, reprezentowania i dostosowywania treści oraz wszelkich atrybutów jego osobowości, a także wszystkich osób reprezentowanych w treściach w celach promocji usług, na dowolnym nośniku, w dowolny sposób i niezależnie od sposobu postępowania wobec odbiorców.

 2. Talent zgadza się nie dołączać do treści żadnego obiektu, marki lub dzieła należącego do osób trzecich. Dlatego Talent nie może kojarzyć Marki z produktami lub usługami stron trzecich.

  W związku z tym Talent zobowiązuje się do wykorzystania do ujęć i ilustracji elementów zawierających tylko treść (w szczególności stylizację) wolnych od prawa, lub do których nabędzie prawa majątkowe w ramach programu marki. W każdym razie Talent zobowiązuje się, w przypadku gdy pozyskuje zewnętrznych współpracowników (autorów, ilustratorów, fotografów, modelki itp.), do negocjacji i nabycia, możliwie na swój koszt, praw niezbędnych do treści w ramach programu na warunkach określonych w operacji.

  W przypadku, gdy Talent chce usunąć jedną ze swoich treści z mediów operacyjnych SAMPLEO lub marki, zobowiązuje się do wyraźnego i szczegółowego określenia, których treści dotyczy jego prośba, podając stały adres URL tych treści. Taki wniosek nie może być sprzeczny z warunkami określonymi w operacji z marką.

  Niniejszy artykuł przeważa nad wypowiedzeniem lub wygaśnięciem niniejszych warunków szczególnych z dowolnego powodu.

7. Niezależność Talentu

 1. SAMPLEO nie sprawuje żadnej kontroli administracyjnej nad Talentem i nie ma nad nim żadnej władzy hierarchicznej lub dyscyplinarnej.

 2. Korzystanie z usługi przez Talent lub udział Talentu w programie nie powoduje powstania żadnego stosunku podległości między Talentem a SAMPLEO i/lub marką. Korzystanie z usługi przez Talent nie może być interpretowane jako zakładanie faktycznej spółki, ustalanie relacji agencyjnej lub jakiegokolwiek innego stowarzyszenia lub pełnomocnictwa jakiegokolwiek rodzaju, przy czym każda ze stron pozostaje indywidualnie odpowiedzialna za swoje własne zobowiązania w ramach warunków zawartych w niniejszym dokumencie i nie może angażować stron trzecich.

 3. Talent, jako niezależny użytkownik, sam zarządza i ponosi ryzyko związane z działalnością swojego konta, uiszcza wszelkie ewentualne opłaty, podatki i koszty związane z prowadzeniem swojego konta.

8. Działanie Talentu w sposób lojalny i w dobrej wierze

 1. Talent gwarantuje wykonanie treści w ramach programu w sposób lojalny i w dobrej wierze.

 2. Talent gwarantuje, że nie wykorzysta swojego uczestnictwa w programie do popełnienia, bezpośrednio lub pośrednio, jakiegokolwiek aktu korupcji.

 3. Talent zgadza się uczestniczyć w Programie zgodnie z zasadami sztuki tej działalności, a w szczególności wykorzystać swoją wiedzę, doświadczenie i wiedzę specjalistyczną, a także wszelkie wyposażenie i oprogramowanie niezbędne do wykonania treści. Talent ponosi wyłączną odpowiedzialność za środki i metody, które wdraża w ramach niniejszej umowy.

 4. Talent zobowiązuje się do tworzenia treści zgodnych z marką, programem i swoją społecznością subskrybentów konta.

 5. Talent zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych (oraz wszelkich zmian w nich obowiązujących) dotyczących użytkowania usług i dostarczania treści.

 6. Talent informuje SAMPLEO o wszelkich trudnościach, jakie może napotkać w trakcie realizacji programu. W szczególności Talent natychmiast powiadamia SAMPLEO za pomocą wszelkich środków zapewniających doskonałą komunikację o wszelkich faktach, które mogłyby zagrozić jego udziałowi w programie.

 7. We wszystkich okolicznościach Talent będzie musiał dbać o zachowanie wizerunku i interesów handlowych SAMPLEO i marki, a tym samym nie publikować treści obraźliwych, zniesławiających, obraźliwych lub niegrzecznych ani treści, którą kojarzącej się z nielegalną reklamą.

9. Odpowiedzialność

Talent jest odpowiedzialny z mocy prawa wobec SAMPLEO, jak również wobec osób trzecich, za szkody wszelkiego rodzaju, które mogą zostać im wyrządzone zarówno przez niego, jak i przez osoby wyznaczone przez niego do uczestnictwa lub osoby pomagające mu w wykonaniu programu, za szkody, które mogą wystąpić zarówno podczas interwencji, jak i po zakończeniu programu, jako bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje wynikające z samych usług.
Talent oświadcza, że jest gwarantem wszystkich środków zaradczych lub skarg, z którymi osoby trzecie mogą wystąpić przeciwko SAMPLEO w kontekście korzystania z usługi przez Talent i zobowiązuje się do poniesienia wszystkich konsekwencji, które mogą wyniknąć z wykonania jego usług.

10. Prawo do wycofania treści przez SAMPLEO lub markę

Talent jest odpowiedzialny z mocy prawa wobec SAMPLEO, jak również wobec osób trzecich, za szkody wszelkiego rodzaju, które mogą zostać im wyrządzone zarówno przez niego, jak i przez osoby wyznaczone przez niego do uczestnictwa lub osoby pomagające mu w wykonaniu programu, za szkody, które mogą wystąpić zarówno podczas interwencji, jak i po zakończeniu programu, jako bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje wynikające z samych usług.
Talent oświadcza, że jest gwarantem wszystkich środków zaradczych lub skarg, z którymi osoby trzecie mogą wystąpić przeciwko SAMPLEO w kontekście korzystania z usługi przez Talent i zobowiązuje się do poniesienia wszystkich konsekwencji, które mogą wyniknąć z wykonania jego usług.

11. Rozwiązanie Strefy Talentu

Talent jest odpowiedzialny z mocy prawa wobec SAMPLEO, jak również wobec osób trzecich, za szkody wszelkiego rodzaju, które mogą zostać im wyrządzone zarówno przez niego, jak i przez osoby wyznaczone przez niego do uczestnictwa lub osoby pomagające mu w wykonaniu programu, za szkody, które mogą wystąpić zarówno podczas interwencji, jak i po zakończeniu programu, jako bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje wynikające z samych usług.
Talent oświadcza, że jest gwarantem wszystkich środków zaradczych lub skarg, z którymi osoby trzecie mogą wystąpić przeciwko SAMPLEO w kontekście korzystania z usługi przez Talent i zobowiązuje się do poniesienia wszystkich konsekwencji, które mogą wyniknąć z wykonania jego usług.

12. Poufność

Talent zobowiązuje się, w odniesieniu do treści postanowień każdej operacji, a także informacji o usłudze, o których może się dowiedzieć w ramach korzystania z niej, bez względu na charakter tych informacji, w szczególności na poziomie finansowym, etycznym, ekonomicznym, technicznym, handlowym, lub informacji uznawanych przez SAMPLEO lub markę za poufne, lub ze względu na ich osobisty charakter, do:

Talent wyraża zgodę na zwrot lub zniszczenie, zgodnie z instrukcjami SAMPLEO lub marki, wszystkich danych lub informacji w ciągu maksymalnie dwóch dni od otrzymania takiego wniosku.

13. Prawo własności usług

Talent uznaje i akceptuje, że SAMPLEO jest właścicielem wszystkich praw, tytułów i interesów, w szczególności i bez ograniczeń, wszystkich praw własności intelektualnej związanych z usługami lub z nich wynikających (niezależnie od tego, czy prawa te zostały złożone, czy też nie, i we wszystkich miejscach na świecie, w których prawa te mogą istnieć).
Niniejsze warunki specjalne nie upoważniają Talentu do używania nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych, logo, nazw domen ani żadnych innych wyróżniających znaków SAMPLEO.
Z wyjątkiem pisemnego pozwolenia, Talent wyraża zgodę, korzystając z Usług, na nieużywanie żadnego znaku towarowego, znaku usługowego, nazwy handlowej lub logo jakiejkolwiek firmy lub organizacji, które mogłyby wprowadzić w błąd co do właściciela lub upoważnionego użytkownika tych znaków, nazw lub logo.

Modyfikacja niniejszych warunków szczególnych

SAMPLEO zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji warunków specjalnych. W związku z tym, Talent powinien odnieść się do nich przy każdym połączeniu ze stroną w celu zapoznania się z najnowszą wersją stale dostępną online na stronie. Talent może wówczas nie korzystać z usług, jeśli nowe warunki mu nie odpowiadają.

Talenty, które nie życzą sobie, aby relacje wynikające z umowy podlegały nowej wersji warunków specjalnych, muszą o tym powiadomić i, od momentu wejścia nowej wersji w życie, zaprzestać korzystania z usług.

Wszelkie modyfikacje zaczynają obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym i obowiązują wyłącznie w przypadku Talentów korzystających z usług po wprowadzeniu modyfikacji.

15. Właściwość prawa i sądu

Niniejsze warunki specjalne podlegają prawu francuskiemu.

W przypadku sporu między stronami dotyczącego ważności, wykonania lub interpretacji warunków specjalnych, Strony zobowiązują się do starannej i dobrej wiary współpracy w celu znalezienia polubownego rozwiązania.
Jeżeli jednak nie dojdzie do porozumienia w ciągu trzech (3) miesięcy od otrzymania listu powiadamiającego drugą Stronę o istnieniu sporu, w przypadku każdego sporu, sporu, który może wynikać z interpretacji, ważności lub wykonania umowy, wyraźna jurysdykcja zostaje przypisana właściwemu sądowi podlegającemu sądowi apelacyjnemu w Paryżu, niezależnie od liczby pozwanych lub wezwania do udzielenia gwarancji, nawet w odniesieniu do procedur pilnych lub zachowawczych, zarządzeniu środków tymczasowych lub na wniosek.

Obowiązek przestrzegania powyższego terminu nie dotyczy procedur pilnych lub zachowawczych, zarządzeniu środków tymczasowych lub na wniosek. W przypadku procedur pilnych lub zachowawczych, wyraźna jurysdykcja przysługuje także właściwemu sądowi podlegającemu sądowi apelacyjnemu w Paryżu.