Talent Web Academy – ogólne warunki użytkowania

Warunki szczególne mające zastosowanie do Talentów

1 Przedmiot
Celem niniejszych ogólnych warunków użytkowania jest regulowanie korzystania ze strony talentwebacademy.com oraz różnych usług obecnych na tej stronie. Przeglądanie strony talentwebacademy.com automatycznie oznacza wyraźną akceptację bez zastrzeżeń przez użytkownika niniejszych warunków.

2 Dostęp do strony i platformy
Strona talentwebacademy.com jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub zdarzeń pozostających poza kontrolą Firmy WEBEDIA. Jednak firma WEBEDIA zastrzega sobie prawo do przerwania, bez uprzedniego powiadomienia użytkownika, dostępu do strony z przyczyn technicznych lub z jakiegokolwiek innego powodu.

3 Własność intelektualna
Jako użytkownik witryny, partner i / lub członek (dalej „Użytkownik”), Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Strona, Platforma i Usługi mogą zawierać pewne elementy, materiały i treści (dalej „Treść Strony”) chronione prawem autorskim, patentami, znaki handlowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności intelektualnej, w szczególności chronione znaki handlowe należące do stron trzecich.

O ile WEBEDIA nie wyrazi wyraźnej zgody, jako użytkownik zgadzasz się nie modyfikować, kopiować, wypożyczać, pożyczać, sprzedawać, dystrybuować lub tworzyć dowolnych dzieł pochodzące z Treści Strony i Platformy, w całości lub w części, kontynuować lub używać systemów ekstrakcji i / lub gromadzenia danych.
Nazwa i logo Talent Web Academy są znakami towarowymi należącymi do WEBEDIA. Inne nazwy i logo produktów i usług Talent Web Academy używane w ramach tych usług są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą, być powiązani z Talent Web Academy. Żadna treść usług nie może być interpretowana jako udzielanie, domyślnie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania Znaków Talent Web Academy bez pisemnej zgody Talent Web Academy w każdym przypadku.

3 Własność intelektualna
Jako użytkownik witryny, partner i / lub członek (dalej „Użytkownik”), Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Strona, Platforma i Usługi mogą zawierać pewne elementy, materiały i treści (dalej „Treść Strony”) chronione prawem autorskim, patentami, znaki handlowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności intelektualnej, w szczególności chronione znaki handlowe należące do stron trzecich.

O ile WEBEDIA nie wyrazi wyraźnej zgody, jako użytkownik zgadzasz się nie modyfikować, kopiować, wypożyczać, pożyczać, sprzedawać, dystrybuować lub tworzyć dowolnych dzieł pochodzące z Treści Strony i Platformy, w całości lub w części, kontynuować lub używać systemów ekstrakcji i / lub gromadzenia danych.
Nazwa i logo Talent Web Academy są znakami towarowymi należącymi do WEBEDIA. Inne nazwy i logo produktów i usług Talent Web Academy używane w ramach tych usług są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą, być powiązani z Talent Web Academy. Żadna treść usług nie może być interpretowana jako udzielanie, domyślnie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania Znaków Talent Web Academy bez pisemnej zgody Talent Web Academy w każdym przypadku.

4 Użytkowanie serwisu
Członkami mogą być tylko osoby fizyczne (nie firmy). Aby się zarejestrować, musisz mieć ważny adres e-mail i adres pocztowy oraz być rezydentem we Francji kontynentalnej. Tylko dorośli mogą uzyskać dostęp do usług serwisu. Jeśli nie osiągniesz pełnoletności, Twój dostęp do platformy będzie ograniczony. W zamian za korzystanie z usług strony Talentwebacademy.com użytkownik zobowiązuje się do poszanowania produktów i wizerunku marek oferujących je do testowania. W związku z tym użytkownik zobowiązuje się, w każdych okolicznościach: Przestrzegać obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych i nie naruszać praw osób trzecich lub porządku publicznego; Przestrzegać cech i ograniczeń, w szczególności technicznych, wszystkich Usług oferowanych przez Talent Web Academy; Działać, komunikować, wyrażać się i pisać z rozwagą, uprzejmością i szacunkiem dla innych w komentarzach, podziękowaniach, wymianach, które będą rozpowszechniane w sieciach społecznościowych oraz w społeczności Talent Web Academy. Współpracować z firmą WEBEDIA, udzielając jej wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług.
Użytkownik gwarantuje firmie WEBEDIA, że posiada wszystkie prawa i autoryzacje niezbędne do rozpowszechniania treści w sieciach społecznościowych oraz w społeczności Talent Web Academy, w szczególności, że te treści nie naruszają porządku publicznego, przyjętych zasad moralności ani praw osób trzecich, nie naruszają żadnych przepisów ustawowych ani wykonawczych, a bardziej ogólnie - w żaden sposób nie mogą naruszyć odpowiedzialności cywilnej ani karnej spółki WEBEDIA. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na to, aby firma WEBEDIA i partnerzy wprowadzający do obrotu produkty / usługi / korzyści otrzymane przez użytkownika, posiadała niewyłączne prawo do eksploatacji, reprodukcji, na jakimkolwiek znanym lub przyszłym nośniku, w celu identyfikacja użytkownika w społeczności Talent Web Academy, ale także w celach reklamowych, promocyjnych we Francji i za granicą, obrazów, fotografii, rysunków, awatarów, a bardziej ogólnie wszelkich publikacji wizualnych, tekstowych lub graficznych, reprezentujących produkty i / lub podczas korzystania z usług lub korzyści otrzymanych przez użytkownika, rozpowszechnianych w ramach współpracy Talent Web Academy na dowolnym nośniku.
< br>

5 Własność intelektualna
Członkowie strony mogą przesyłać materiały, wideo i / lub treści fotograficzne (razem „Treści osób trzecich”) za pośrednictwem swojego konta Talent Web Academy na ich wyłączną.

Talent Web Academy w żaden sposób nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za Treści stron trzecich publikowane na Stronie i / lub Platformie, w tym, ale nie wyłącznie, za wszelkie skargi stron trzecich dotyczące Treści stron trzecich, wszelkie błędy lub zaniechania treści stron trzecich, bądź też wszelkie straty lub szkody w treściach stron trzecich lub spowodowane przez użycie treści stron trzecich.

Talent Web Academy zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich treści stron trzecich, które naruszają warunki lub nie są zgodne z obowiązującym prawem, w tym naruszają prawo własności intelektualnej, gdy tylko Talent Web Academy dowie się o niezgodności z prawem wspomnianych treści treść. W tym celu Talent Web Academy zaprasza każdego użytkownika do skontaktowania się z Talent Web Academy, jeśli uważa, że Treści osób trzecich naruszają jedno z ich praw i / lub prawo właściwe dla następującego adresu e-mail (contact @ talentweb academy .com) i zgodnie z formalnościami nałożonymi przez prawo, dotyczącymi wniosków o usunięcie nielegalnych treści. Po otrzymaniu żądania usunięcia zgodnego z obowiązującymi przepisami, Talent Web Academy niezwłocznie usunie Treści osób trzecich, których dotyczy to żądanie.

Musisz ocenić i ponieść ryzyko związane z korzystaniem z Treści stron trzecich, w szczególności dotyczące dokładności, kompletności lub przydatności takich Treści stron trzecich.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, wrażenia lub inne informacje na temat usług świadczonych na rzecz Talent Web Academy nie są poufne i że ta ostatnia jest uprawniona do korzystania i rozpowszechniania w jej imieniu lub za pośrednictwem innego podmiotu z grupy Webedia, bez ograniczeń, te propozycje, w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez jakiegokolwiek uznania lub należnej rekompensaty.

6 Polityka prywatności
Polityka prywatności jest szczegółowo opisana w osobnym dokumencie, dostępnym pod adresem ten link: https://www.talentwebacademy.com/fr/policy

7 Postanowienia różne
Firma WEBEDIA zastrzega sobie prawo do modyfikacji w dowolnym momencie OWU. Zaleca się, aby użytkownik regularnie czytał regulamin. Nieważność całości lub części jednego z postanowień niniejszych warunków nie może skutkować nieważnością pozostałych postanowień.

8 Członkostwo
Akceptacja ogólnych warunków wyraża się przez zaznaczenie pola wyboru w formularzu rejestracyjnym. Ta akceptacja może być wyłącznie pełna i kompletna.

9 Spory sądowe
Niniejsza strona internetowa i informacje prawne podlegają prawu francuskiemu. Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub wykonania niniejszych warunków będą podlegać jurysdykcji właściwego sądu w Nanterre.